"Overheid: meer aandacht voor burgers op Digitale Snelweg. Digitale Burgerbeweging komt bij Kamer-debat met 7 voorstellen"

Op dinsdag 16 mei a.s. om half 4 spreekt de Tweede Kamer met de ministers Jorritsma en Wijers over het Nationale Actieprogramma Elektronische Snelwegen (NAP), dat de rol van Nederland op de Digitale Snelweg schetst. De Digitale Burgerbeweging Nederland (DB.NL) wordt in NAP uitdrukkelijk genoemd als gesprekspartner en zal bij dit Kamer-debat aanwezig zijn. Hier geven wij ons standpunt over het Actieprogramma en komen wij met 7 concrete voorstellen voor een toegankelijke, betaalbare en inhoudelijk waardevolle Digitale Snelweg voor iedereen.

DB.NL is onafhankelijk en ijvert voor een betaalbare en toegankelijke Digitale Snelweg, niet-commerciële toepassingen op die Snelweg, teledemocratie en burgerrechten zoals vrijheid van meningsuiting en privacybescherming.

DB.NL over het Actieprogramma

Het Actieprogramma schetst zonder meer interessante digitale vooruitzichten en besteedt bovendien aandacht aan de positie van de burger. Helaas is het ook tamelijk vaag en komt de niet- economische kant van de Snelweg er toch tamelijk bekaaid af. Het Actieprogramma biedt vooral een opsomming van reeds bestaande projecten. Er wordt niet of nauwelijks geld uitgetrokken voor nieuw beleid.

DB.NL vindt dat er iets meer en iets anders nodig is om te komen tot een toegankelijke, betaalbare en inhoudelijk waardevolle Digitale Snelweg voor iedereen die de democratie bevordert en waar ook niet-commerciële toepassingen een kans krijgen. DB.NL doet zeven concrete voorstellen om zo'n soort Snelweg te realiseren. Het is een prioriteitenlijst van die onderwerpen die op dit moment ons inziens de meeste aandacht behoeven.

DB.NL verzoekt de Leden van de Tweede Kamer om deze voorstellen te betrekken in het debat met de regering over NAP van dinsdag 16 mei

Naar een Digitale Snelweg voor iedereen: 7 voorstellen van DB.NL

Wetgeving met het oog op deelname en burgerrechten

1. De drempel tot de Digitale Snelweg en in het bijzonder tot het digitale publieke domein, moet zo laag mogelijk zijn; ook voor de "digitale Weduwe van Appelscha". De kosten van datacommunicatie moeten fors omlaag. Bevorder daartoe zuivere mededinging op de data-infrastructuur en hef de onnodige beperkingen op die het Ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt aan datacommunicatie via de kabel.

2. Maak wetgeving die de verantwoordelijkheid voor de inhoud van dataverkeer op het Net legt waar die hoort: bij de maker van de informatie, niet bij de Internet-aanbieder.

3. Zorg er bij alle wetgeving voor dat de huidige burgerrechten ook gelden op de Digitale Snelweg. Zorg er tevens voor dat de hier genoemde principes (zoals toegankelijkheid, betaalbaarheid en privacy) worden meegenomen in de Europese regelgeving.

Stimulering van het digitale publieke domein

4. Maatschappelijke organisaties hebben baat bij digitale communicatie en informatie. Het is de taak van de overheid ze daarbij op weg te helpen. Richt een tijdelijk Stimuleringsfonds op dat de non-profit-sector door middel van de Digitale Steden digitale aansluiting en kennis biedt. In dit Stimuleringsfonds werken overheid, bedrijfsleven, non-profit-sector, Digitale Steden en DB.NL samen.

5. Zet alle openbare overheidsinformatie in gebruiksvriendelijk en interactief formaat op het Net en zorg ervoor dat deze informatie gratis is op te vragen door de burger.

6. De digitale burger heeft recht op individuele privacy naar keuze en dient baas te zijn over de eigen digitale voetsporen. De digitale burger moet veilig kunnen communiceren (digitaal briefgeheim met behulp van encryptie). Zeer veel traceerbare handelingen op het Net zoals betalen, kopen, communiceren, inloggen en (later ook) stemmen, moeten anoniem verricht kunnen worden. Stimuleer daartoe de ontwikkeling van software die dit mogelijk maakt.

7. Experimenteer met vormen van teledemocratie die de burger meer invloed geven op de politieke besluitvorming.

Contact met DB.NL

Voor uitleg en interviews, voor discussie met Kamer en Kabinet, en voor ons detailcommentaar op NAP kunt u contact opnemen met:

Digitale Burgerbeweging Nederland

Postbus 18624 / 1001 WD Amsterdam

tel: 020-6200174

fax: 020-6239761

E-mail: db.nl@xs4all.nl

Web: http://www.xs4all.nl/~db.nl/

TOELICHTING OP DE VOORSTELLEN

Wetgeving met het oog op deelname en burgerrechten

1. De drempel tot de Digitale Snelweg en in het bijzonder het digitale publieke domein, moet zo laag mogelijk zijn. De "digitale Weduwe van Appelscha" (woont op het platteland) moet ook een aansluiting kunnen krijgen tegen een betaalbare prijs.

De kosten van datacommunicatie moeten fors omlaag. De dure telefoontikken van de PTT voor datacommunicatie belemmeren de economische ontwikkeling van het Net. Bovendien belemmeren ze burgers om massaal de communicatie- en informatiemogelijkheden van het Net te benutten. De kosten van datacommunicatie via openbare netwerken gaan waarschijnlijk vanzelf omlaag door zuivere mededinging op de infrastructuur, of dat nu PTT is of kabelexploitanten of Enertel of nog wat anders. Geen monopolie, geen duopolie. In NAP wordt dit principe van zuivere mededinging zeer terecht ook voorgestaan, maar het kan o.i. sneller.

Hef tevens de onnodige beperkingen op die het Ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt aan datacommunicatie via de kabel. Dan ontstaat een meer interactieve en meer efficiente benutting van het bestaande kabelnetwerk. De kunstmatige scheiding tussen omroep en telecommunicatie, tussen ether, TV-kabel en PTT-lijn is verouderd.

Zolang aansluiting nog niet voor iedereen is weggelegd, om financiele of om technische redenen, dient de overheid te zorgen voor digitale publieke aansluitingen ("digitale telefooncellen") in buurthuizen en bibliotheken.

2. Maak wetgeving die de verantwoordelijkheid voor dataverkeer op het Net legt waar die hoort: bij de maker van de informatie, niet bij de Internet-aanbieder.

De Internet-aanbieder hoort voor het dataverkeer, net zoals PTT-Telecom voor het telefoonverkeer, "geen boodschap aan de boodschap" te hebben. Anders komt censuur in het vooruitzicht zoals in Amerika, waar getracht wordt "seksueel getinte uitingen" via het Net te verbieden.

Sociale controle van de Net-gemeenschap speelt hier misschien nog wel een veel grotere rol. Als er sprake is van strafrechtelijk laakbare handelingen, biedt de huidige wetgeving politie en justitie voldoende handvaten om tot actie over te gaan.

De aanbieder van zijn kant heeft de plicht ervoor te zorgen dat het traceerbare dataverkeer van zijn klanten geheim blijft (garantie privacy).

3. Zorg er bij alle wetgeving voor dat de huidige burgerrechten ook gelden op de Digitale Snelweg. Zorg er tevens voor dat de hier genoemde principes (zoals toegankelijkheid, betaalbaarheid en privacy) worden meegenomen in de Europese regelgeving.

Stimulering van het digitale publieke domein

4. Maatschappelijke organisaties hebben baat bij digitale communicatie en informatie. Het is de taak van de overheid ze daarbij te helpen. Richt een tijdelijk Stimuleringsfonds op dat de non-profit-sector digitale aansluiting en kennisoverdracht biedt. In dit Stimuleringsfonds werken overheid, bedrijfsleven, non-profit-sector, Digitale Steden en DB.NL samen.

In 3 jaar tijds wordt de non-profitsector op het Net gebracht in het formaat dat het meest gebruiksvriendelijk en interactief is. Dit kan het beste gebeuren door bestaande en nieuwe Digitale Steden, die immers het publieke domein vertegenwoordigen, een bedrag ineens te geven om de non-profit-organisaties in hun regio op het Net te zetten. Afrekening op resultaat! Na deze 3 jaar moet de waarde van digitale communicatie en informatie zich bewezen hebben en moeten de organisaties hun Net-etalage zelf bekostigen.

5. Overheidsinformatie in digitale vorm bevordert de doorzichtigheid van bestuur en de kwaliteit van de openbare dienstverlening en biedt de overheid bovendien de mogelijkheid om beter op de hoogte te raken van de behoeften van burgers.

Zet alle openbare overheidsinformatie op het Net en zorg ervoor dat het gratis digitaal is op te vragen door de burger. Inventariseer hoe openbare overheidsinformatie op het Net gebracht kan worden en help de betreffende instantie om dat te doen. Zorg voor een goede indexering van de informatie (doorzoeken op trefwoorden) met gebruikmaking van alle interactieve mogelijkheden die het Net biedt. Deze informatie moet door iedereen zonder bijkomende kosten geraadpleegd kunnen worden. De Kamer zou kunnen beginnen met haar eigen informatie.

6. Op de Digitale Snelweg is in principe alles traceerbaar. De digitale burger heeft recht op individuele privacy naar keuze en dient baas te zijn over de eigen digitale voetsporen. De digitale burger moet veilig kunnen communiceren (digitaal briefgeheim met behulp van encryptie). Traceerbare handelingen op het Net zoals betalen, kopen, communiceren, inloggen en (later ook) stemmen, moeten anoniem verricht kunnen worden. Stimuleer daartoe de ontwikkeling van software die dit mogelijk maakt, bijvoorbeeld de anonieme betalingssoftware die het Nederlandse bedrijf DigiCash maakt. Indien dit soort software wordt gebruikt bij het dataverkeer op het Net, kan *niet* worden nagegaan wat individuen precies bestellen, kopen, opvragen, communiceren of stemmen.

7. De Digitale Snelweg maakt het in principe mogelijk om het aloude idee van directe democratie werkelijkheid te doen worden. Om vast te stellen of dat wel wenselijk is en zo ja tot op welke hoogte, zijn er experimenten nodig. Experimenteer met vormen van teledemocratie die de betrokkenheid van burgers en hun invloed op politieke besluitvorming vergroten. Zo komen we erachter waar de kansen en de dreigingen liggen van de Digitale Snelweg in verband met democratie. Denk aan het ontwikkelen van software die complexe problemen digitaal inzichtelijk maak en die de privacy bij digitale stemmingen garandeert; denk aan debatten over de kansen en de dreigingen van teledemocratie; denk aan garanties over de "hardheid" van de uitslag van een telerefenderum

We stellen voor een digitaal voorbeeldproject te starten waarin overheid en burgers samen op digitale wijze beleid maken. DB.NL neemt reeds deel aan een experiment van het Instituut voor Publiek en Politiek om zowel landelijk als lokaal te debatteren en te stemmen over actuele maatschappelijke problemen via (interactieve) TV en Internet.