Vragen van het lid Bakker (D66) aan de minister-president,

de minister van Justitie en de minister van Verkeer en Waterstaat.

Den Haag, 21 oktober 1998


1. Heeft de Europese unie in het kader van het Scientific and
Technological Options Assessment een overeenkomst gesloten met de
Amerikaanse FBI om alle vormen van datacommunicatie (telefoon-, fax-,
internetverkeer) vanuit Europa af te tappen (zie NRC/Handelsblad van
17 oktober jl.)?
2. Berust deze afspraak mede op een geheim memorandum uit 1995 tussen
de 15 EU-lidstaten, waarin deze zouden hebben afgesproken om een
internationaal aftapnetwerk in te richten? Vertoont dit netwerk
overeenkomsten met het afluistersysteem Echelon van de Amerikaanse
inlichtingendienst National Security Agency? Maakt een zgn. EU/FBI
Surveillance Plan onderdeel uit van de afspraak? (zie mede:
http://www.nrc.nl/W2/Lab/Echelon/inhoud.html)
3. Welke acties heeft de regering ondernomen toen reeds in februari
het door het Europees Parlement opgestelde rapport "An appraisal of
technologies of political control" bekend werd, waarin onder meer werd
gewaarschuwd voor onopgemerkt misbruik van moderne informatie- en
communicatietechnologieen?
4. Hoe verhoudt zich een en ander met de (althans in Nederland
gehanteerde) regel dat politie- en veiligheidsdiensten alleen op grond
van een (concrete) verdenking tot het aftappen van
telecommunicatieverkeer mogen overgaan?
5. Hoe verhouden de afspraken zich tot de algemene regels van privacy
en van de rechtsstaat, alsmede met de binnenkort in werking tredende Wet 
op de Telecommunicatie. Zijn de regels in deze wet inmiddels achterhaald 
door genoemde ontwikkelingen?
6. Welke stappen zijn door de Nederlandse regering ondernomen om
parlement en samenleving van deze ontwikkelingen op de hoogte te
stellen?
7. Is de regering bereid om de wens van het Europees parlement, dat
erkent dat het afluisteren van telecommunicatie noodzakelijk kan zijn
voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en internationaal
terrorisme, maar tevens pleit voor (ten minste) de totstandkoming van
een gedragscode om misbruik en schending van mensenrechten aan te
pakken, in woord en daad te ondersteunen? Welke initiatieven bereidt u
hiertoe voor, zowel op nationaal als op internationaal niveau?