Statuten DB.NL


OPRICHTING STICHTING

Heden, de tweede september negentienhonderd zesennegentig, verschenen voor mij, Mr Ernst Olof Faber, notaris te Amsterdam:
 1. de heer Drs Adriaan Henrik Lambert Westerouen van Meeteren, PERSOONLIJKE GEGEVENS; en
 2. de heer Ing. Sjoerd Jongens, PERSOONLIJKE GEGEVENS. De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1.

 1. De stichting draagt de naam:
  "Stichting Digitale Burgerbeweging Nederland", kan bij wijze van verkorting worden aangeduid met "DB.NL" en wordt verder in deze statuten genoemd: "de stichting".
 2. De stichting is gevestigd te Amsterdam.
 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 2

.
 1. De stichting stelt zich, in de geest van het Digitaal Manifest (dat aan de akte van oprichting van de stichting zal worden gehecht), zonder winstoogmerk ten doel:
  1. te bevorderen dat iedere burger in Nederland toegangsmogelijkheden krijgt en houdt tot digitale communicatiefuncties;
  2. de belangen van gebruikers van de onder a. van dit lid genoemde communicatiefuncties te behartigen en hun rechten, met name het recht op informationele zelfbeschikking, te verdedigen;
  3. door het gebruik van de onder a. van dit lid genoemde mogelijkheden het goed functioneren van het democratische proces in de Nederlandse maatschappij te bevorderen en (locale, nationale en internationale) politieke en maatschappelijke discussies te stimuleren.
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
  1. een breed toegankelijk, inhoudelijk ongecensureerd, electronisch discussieplatform in stand te houden;
  2. opiniërende discussies op dit discussieplatform betreffende de nadere concretisering en bevordering van de doelstellingen mogelijk te maken;
  3. het organiseren van opiniepeilingen op dit discussieplatform volgens een in het huishoudelijk reglement vastgestelde procedure;
  4. een besloten, inhoudelijk ongecensureerd, electronisch platform voor participanten in stand te houden;
  5. stemmingen de stichting regarderend op dit participantenplatform te organiseren;
  6. discussies te stimuleren ter voorbereiding van stemmingen op dit participantenplatform;
  7. gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen, onder andere aan de overheid;
  8. subsidies te verstrekken en/of te bemiddelen bij het verstrekken van subsidies voor de plaatsing en aansluiting van benodigde apparatuur en programmatuur in publiek toegankelijke plaatsen, zoals bibliotheken, wijkcentra en scholen;
  9. subsidies te verstrekken en/of te bemiddelen bij het verstrekken van subsidies voor studie, onderzoek en ontwikkeling van onder andere software en hardware om de doelstellingen van de stichting te realiseren;
  10. samen te werken met andere rechtspersonen en/of organisaties en/of natuurlijke personen die aan de realisering van de doelstellingen van de stichting kunnen bijdragen;
  11. instellen van commissies, studiegroepen en werkgroepen volgens in het huishoudelijk reglement vastgestelde procedures;
  12. bij te dragen aan de ontwikkeling van gedragsregels ten aanzien van de communicatie via Internet of vergelijkbare systemen overeenkomstig de doelstelling onder lid 1.b van dit artikel;
  13. bij te dragen aan wetgeving en jurisprudentie overeenkomstig eerder genoemde doelstellingen, waar nodig door oppositie te voeren tegen wetgeving die strijdig is met de doelstellingen van de stichting;
  14. scholing, kennisoverdracht en voorlichting betreffende digitale communicatiemogelijkheden te verzorgen, althans te bevorderen;
  15. alle verdere activiteiten die de doelstellingen van de stichting ondersteunen;
  16. de activiteiten van de stichting en de resultaten daarvan, voor zover mogelijk en wenselijk, via pers en media bekendheid te geven.

VERMOGEN

Artikel 3.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
 1. subsidies en donaties;
 2. schenkingen, erfstellingen en legaten;
 3. hetgeen de stichting op enigerlei andere wijze verkrijgt.

PARTICIPANTEN

Artikel 4.

 1. De stichting kent participanten.Participanten zijn natuurlijke personen die
  1. minstens een jaarlijkse donatie van een door het bestuur vast te stellen hoogte hebben gedaan;
  2. zich kunnen vinden in de doelstellingen van de stichting;
  3. verifieerbaar bij het bestuur hebben aangegeven participant te willen zijn.
  Hiermee verkrijgen zij toegang tot en stemrecht op het participantenplatform.
 2. Een stemming door participanten vindt zodanig plaats dat iedere participant de uitslag van de stemming kan verifiëren.
 3. Participanten zijn gerechtigd op het participantenplatform gevraagd en ongevraagd adviezen aan het bestuur uit te brengen.
  Wanneer een advies door ten minste een/vijfde (1/5) van de participanten wordt ondersteund heeft het bestuur de keus ofwel een besluit te nemen conform het advies ofwel het advies binnen de kortst mogelijke periode aan de participanten ter stemming te brengen via het participantenplatform.
 4. Adviezen kunnen in eerste instantie het volgende betreffen:
  1. het bijeenroepen van een bestuursvergadering met opgave van de te behandelen agendapunten overeenkomstig artikel 9 van deze statuten;
  2. een te nemen of een genomen bestuursbesluit, waaronder het besluit tot wijziging van de statuten conform artikel 13 van deze statuten. Aangaande genomen bestuursbesluiten kunnen slechts negatieve adviezen gegeven worden;
  3. een incidentele afwijking van de termijnen binnen de besluitvormingsprocedure zoals neergelegd in het huishoudelijk reglement;
 5. Indien blijkt dat het bestuur na een negatief advies, zoals bedoeld in artikel 4 lid 4.b, dat gedragen wordt door een meerderheid van de participanten, volhardt in het genomen besluit, dient het zijn stellingname zo spoedig mogelijk schriftelijk te motiveren en/of met redenen te omkleden op het participantenplatform.
 6. Indien een aantoonbare meerderheid van de participanten de motivatie en/of de uitleg van het bestuur zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel niet kan accepteren en volhardt in het negatieve advies is er sprake van een herhaalde onacceptabelverklaring van het betreffende bestuursbesluit en leidt dit tot een vertrouwensbreuk tussen bestuur en de meerderheid der participanten.
 7. Indien er sprake is van een bestuursbehandeling in strijd met artikel 9 van boek 2 BW, verricht door een of meer bestuursleden, heeft een meerderheid van de participanten het recht de betreffende handeling van het bestuurslid en/of de betreffende bestuursleden af te keuren. Indien het bestuurslid, en/of de betreffende bestuursleden, en/of het voltallige bestuur na deze afkeuring volhardt in de bestuurshandeling en deze niet zo snel als mogelijk ongedaan maakt, staakt of intrekt, is er eveneens sprake van een vertrouwensbreuk tussen de meerderheid van de participanten en het bestuurslid en/of de betreffende bestuursleden en/of het voltallige bestuur.
 8. Na het optreden van een vertrouwensbreuk kan een voorstel betreffende het royement van een of meer bestuursleden conform artikel 6 lid f van deze statuten op het participantenplatform worden gedaan.
 9. Een advies van participanten is aangenomen indien bij stemming het advies gesteund wordt door een eenvoudige meerderheid van de participanten. Een voorstel tot royement conform artikel 6 lid f van deze statuten is aangenomen indien bij stemming een meerderheid van minstens twee/derde (2/3) van de participanten het voorstel steunt.
 10. Bij een stemming dient slechts voor of tegen gestemd te worden.
 11. Van een negatief advies gaat geen schorsende werking uit.
 12. Termijnen voor het uitvoeren van deze procedures worden vastgelegd in de huishoudelijke reglementen en dienen een vlotte doch zorgvuldige afwikkeling van het besluitvormingsproces te garanderen.

BESTUUR

Artikel 5.

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten hoogste zeven leden en ten minste drie leden: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden van het bestuur wordt - met inachtneming van het vorenstaande - door een eenstemmig besluit van het bestuur besloten.
 2. Bestuursleden worden door het bestuur benoemd middels een bestuursbesluit na raadpleging van de participanten dienaangaande door middel van een stemming volgens een bij huishoudelijk reglement vastgestelde procedure.
 3. De leden van het bestuur worden in functie benoemd voor een periode van drie jaar. Zij kunnen onbeperkt aansluitend worden herbenoemd voor een zelfde periode. Ieder jaar treden een of twee bestuursleden af. Het rooster van aftreden wordt opgemaakt door het bestuur. Bij tussentijds aftreden of eindigen van het lidmaatschap van het bestuur, komt een nieuw benoemd bestuurslid voor wat de zittingsperiode betreft in de plaats van het afgetreden lid.
 4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende leden, of vormt het enige overblijvende lid niettemin een bevoegd bestuur, doch zullen de overblijvende bestuursleden (lid), binnen twee maanden in de vacature(s) voorzien, door benoeming van (een) nieuw(e) bestuursleden (-lid) overeenkomstig lid 2 van dit artikel.
 5. Bij ontbreken van alle bestuursleden zal een stemming onder de participanten een formateur aanwijzen welke onmiddellijk zorg zal dragen voor verdere uitvoering van lid 4 van dit artikel.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 6.

De functie van bestuurder eindigt door:
 1. overlijden;
 2. het verlies van het vrije beheer over zijn gehele vermogen;
 3. schriftelijke opzegging door de bestuurder;
 4. aftreden overeenkomstig artikel 5 lid 3 van deze statuten;
 5. ontslag door de Rechtbank, ingevolge artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 6. door aanname van een voorstel tot royering na doorloping van de procedure zoals beschreven in artikel 4 van deze statuten met name lid 9.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Artikel 7.

Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 8.

 1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
 2. Het bestuur kan een of meer zijner leden als vertegenwoordiger machtigen.
 3. Het bestuur kan een of meer zijner leden als woordvoerder aanwijzen.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 9.

 1. Ieder kalenderkwartaal wordt minstens eenmaal bestuursvergadering gehouden.
 2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, indien de voorzitter of de meerderheid van de bestuursleden dit wenselijk acht.
 3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden indien conform artikel 4 lid 4 van deze statuten een advies daartoe is aangenomen. Indien de voorzitter noch enig ander bestuurslid aan een dergelijk advies gevolg geeft in dier voege dat een vergadering wordt gehouden binnen vier weken na het advies, is er sprake van een vertrouwensbreuk zoals bedoeld in artikel 4 lid 8 van deze statuten.
 4. De oproeping van de bestuursleden tot de vergadering geschiedt door of namens de voorzitter, ten minste zeven dagen voor de vergadering, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief welke tevens op het participantenplatform en in een algemeen toegankelijk electronisch archief gepubliceerd wordt.
 5. De oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. In een bestuursvergadering waar alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten genomen worden over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen, mits het besluit tot het in behandeling nemen met algemene stemmen is genomen.
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijzen de aanwezige bestuursleden zelf hun vergadervoorzitter aan.
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een der andere aanwezigen, door de vergadervoorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden door het bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris getekend.
 9. De notulen zullen in ieder geval een lijst van actiepunten en besluiten bevatten. Deze worden gepubliceerd op het participantenplatform en in een algemeen toegankelijk electronisch archief binnen een week nadat de vergadering gehouden is.
 10. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen, met overlegging van een schriftelijke volmacht mits deze door de voorzitter der vergadering voldoende geacht wordt. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor een medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 11. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits met algemene stemmen en mits alle bestuursleden schriftelijk of per electronisch medium hun mening hebben geuit.
  Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
  Het besluit wordt tevens door de secretaris gepubliceerd op het participantenplatform en in een algemeen toegankelijk electronisch archief binnen een week nadat het besluit genomen is.
 12. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. Bij het staken der stemmen is herstemming noodzakelijk. Staken de stemmen opnieuw dan is de stem van de vergadervoorzitter beslissend.
 13. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
 14. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de vergadervoorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 15. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 16. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten of huishoudelijke reglementen voorzien, beslist de vergadervoorzitter.

BESLUITVORMING

Artikel 10.

 1. Besluiten door het bestuur kunnen genomen worden volgens artikelen 9, 12, 13 en 14 van deze statuten.
 2. Een bestuursbesluit heeft pas gelding na publicatie op het participantenplatform. In spoedeisende gevallen moet publicatie plaatsvinden binnen vierentwintig uur na aanname van het besluit. Het bestuur bepaalt wat spoedeisend is.
 3. Een statutenwijziging is niet toegestaan indien deze het corrigerende mechanisme van artikel 4 en artikel 13 lid 4 van deze statuten uitschakelt voor het zijn werking kan hebben.

BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN BEGROTING

Artikel 11.

 1. Het boekjaar van de stichting loopt van een september tot en met eenendertig augustus.
 2. Per einde van het boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten.
  Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het ge indigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen vier maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
  De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld en gepubliceerd op het participantenplatform.
 3. Jaarlijks voor een juni wordt door de penningmeester een begroting voor het komende boekjaar opgesteld en aan het bestuur aangeboden. De begroting wordt door het bestuur vastgesteld en gepubliceerd op het participantenplatform.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 12.

 1. Het bestuur kan besluiten een huishoudelijk reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld welke niet in deze statuten zijn vervat.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur kan besluiten het huishoudelijk reglement te wijzigen of op te heffen.
 4. Op de besluitvorming aangaande de vaststelling, wijziging of opheffing van het huishoudelijk reglement is het bepaalde in artikel 13 leden 1, 2 en 3 van deze statuten van toepassing, met dien verstande dat slechts een gewone meerderheid van stemmen is vereist.
 5. Het bestuur is gehouden elke versie van het huishoudelijk reglement toegankelijk te maken via een electronisch toegankelijk archief.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 13.

 1. Het bestuur kan besluiten deze statuten te wijzigen. Dit besluit moet worden genomen in een speciale daartoe belegde vergadering, waartoe de voorstellen tot wijziging van de statuten aan de oproepingsbrief zijn toegevoegd.
 2. Een bestuursbesluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste twee/derde van de zitting hebbende bestuursleden aanwezig zijn.
 3. Indien in de vergadering, waarin een voorstel tot wijziging van de statuten zou worden behandeld, niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig is, wordt daarna binnen veertien dagen een volgende vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een maand na de vorige, waarin het besluit over bedoeld voorstel kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal bestuursleden dat aanwezig is.
 4. De statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen na voorafgaande goedkeuring via een stemming door eenvoudige meerderheid der participanten. Met goedkeuring wordt gelijk gesteld het uitblijven van een negatief advies zoals bedoeld in artikel 4 van deze statuten gedurende vijfenveertig (45) dagen.
 5. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het openbaar stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welk gebied de stichting haar zetel heeft.
 6. Het bestuur is gehouden elke versie van de statuten toegankelijk te maken via een electronisch toegankelijk archief.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 14.

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Voor het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 13 leden 1, 2 en 3 van deze statuten van toepassing.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij in het besluit tot ontbinding andere vereffenaars zijn aangewezen.
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 13 lid 5 van deze statuten.
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en de bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de door de wet vereiste termijn berusten bij een door de vereffenaars aan te wijzen (rechts)persoon op een door de vereffenaars te bepalen wijze.

SLOTBEPALING

Artikel 15.

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. Tenslotte verklaarden de comparanten dat voor de eerste maal tot bestuursleden van de stichting worden benoemd:
 1. voorzitter: de heer Ir Martien Nicolaas Rene Remijn, PERSOONLIJKE GEGEVENS;
 2. secretaris: de heer Dr Hermannus Hendrikus Ellerman, PERSOONLIJKE GEGEVENS;
 3. penningmeester: de comparant, de heer Ing. . Jongens, sub 2 voornoemd;
 4. lid: de comparant, de heer Drs A.H.L. Westerouen van Meeteren, sub 1 voornoemd;
 5. lid: de heer Professor Dr Arie Dirkzwager, PERSOONLIJKE GEGEVENS;
 6. lid: de heer Martinus Wigbertus Antonius Haring, PERSOONLIJKE GEGEVENS;
 7. lid: de heer Paulus Eduardus Nicolaas Wagenaer, PERSOONLIJKE GEGEVENS.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

(Getekend:)

A.H.L. Westerouen van Meeteren;
S. Jongens;
E. Faber.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT