DB.NL homepage

Kies een pagina

Participeren in DB.NL

In de statuten staat het volgende over participanten:

Artikel 4.

 1. De stichting kent participanten.Participanten zijn natuurlijke personen die
  1. minstens een jaarlijkse donatie van een door het bestuur vast te stellen hoogte hebben gedaan;
  2. zich kunnen vinden in de doelstellingen van de stichting;
  3. verifieerbaar bij het bestuur hebben aangegeven participant te willen zijn.
  Hiermee verkrijgen zij toegang tot en stemrecht op het participantenplatform.

Welnu, het jaarlijkse bedrag is f25,=. Een donatie geldt per kalenderjaar en bij een vervolgdonatie dient het bedrag voor 1 maart weer binnen te zijn.

Je doet nu het volgende:

 • Neem een giro- of bankoverschrijvingsformulier.
 • Vul 25,= of meer ;-) in.
 • Bij de mededelingen:
  Je e-mail adres waaronder je aanmeldt;
  Geef expliciet aan dat je participant wilt zijn (Art.4 lid 1.c);
 • Ten name van:
  gironummer: 699 25 83
  Digitale Burgerbeweging Nederland DB.NL
  Amsterdam
 • Stuur het geheel op naar de bank en wacht tot onze penningmeester je toevoegt aan de participantenlijst.
 • Begin na te denken wat jij kunt bijdragen aan de doelstellingen van DB.NL; van ogen en oren tot actief lid in commisies.
 • Of nog sneller: klik en wordt NU participant

In de statuten staat het volgende over de doelstellingen:

Artikel 2

 1. De stichting stelt zich, in de geest van het Digitaal Manifest (dat aan de akte van oprichting van de stichting zal worden gehecht), zonder winstoogmerk ten doel:
  1. te bevorderen dat iedere burger in Nederland toegangsmogelijkheden krijgt en houdt tot digitale communicatiefuncties;
  2. de belangen van gebruikers van de onder a. van dit lid genoemde communicatiefuncties te behartigen en hun rechten, met name het recht op informationele zelfbeschikking, te verdedigen;
  3. door het gebruik van de onder a. van dit lid genoemde mogelijkheden het goed functioneren van het democratische proces in de Nederlandse maatschappij te bevorderen en (locale, nationale en internationale) politieke en maatschappelijke discussies te stimuleren.