DB.NL homepage

Kies een pagina

DB.NL Actueel

 • 30 december 1999

  Werkgroep Implementatie Tijdsgeest

  Sinds augustus 1999 werkt WIT in Nederland met alle wettige middelen voor de invoering van een directe democratie waarin de bevolking, wanneer zij dat wil, direct en bindend kan stemmen over concrete zaken op alle bestuurlijke niveaus.
  Meer info: WIT

 • 30 december 1999

  Roger van Boxtel interactief

  Roger van Boxtel van Grote Steden- en Integratiebeleid heeft een website geopend waar burgers kunnen dicusiëren, chatten, vragen stellen en meer.
  Ga naar de website.

 • 30 december 1999

  Overzicht websites 'Informatiemaatschappij'

  Op de website leren.nl is een uitgebreid overzicht te vinden met websites die betrekking hebben op de informatiemaatschappij.
  Bekijk de Rubriek informatiemaatschappij

 • 30 december 1999

  Initiatief elektronisch stemmen

  Het Platform ELektronisch Stemmen (Pels) spant zich in om elektronisch stemmen op de publieke en politieke agenda te krijgen.
  Meer info: Platform ELektronisch Stemmen (Pels).

 • 7 december 1999

  Doorstart DB.NL?

  Sinds het bestuursbesluit is gevallen om de stichting DB.NL op te heffen is er veel rumoer geweest op de lijsten van de stichting. Participanten hebben getracht een negatief advies te geven aan het bestuur omtrent de opheffing. Daarvoor is niet de benodigde ondersteuning gevonden. Anderen hebben de mogelijkheid bestudeerd een vereniging DB.NL op te richten als doorstart van de stichting.. Het bestuur van de stichting in opheffing staat welwillend tegenover deze initiatieven. Het bestuur wenst, net als andere belanghebbenden, een bloeiende club van belangenbehartiging van internetgebruikers en/of digitale burgers te zien. De initiatieven leiden tot discussies. U kunt meedoen met die discussies. Surft u naar dit adres.

 • 19 november 1999

Bestuur stichting DB.NL stemt unaniem voor opheffing

Unaniem heeft op 18 november 1999 het bestuur van de stichting db.nl gestemd voor ontbinding van de stichting. Daarmee is de opheffing formeel ingezet. De reden van opheffing moet gezocht worden in zowel de toenemende verwerkelijking van de doelstellingen van db.nl (met name de toenemende toegankelijkheid van het net, de digitaal toegankelijke overheid en de vrije encryptie) als het kwaliteitsverlies op de discussielijsten van db.nl. Het bestuur zal het besluit publiceren op de participantenlijst. Bij de bestuursvergadering waren participanten aanwezig. Hun mening werd gepeild, en in meerderheid gaven zij te kennen geen ernstige bezwaren tegen opheffing van de stichting te hebben. Wel hebben bestuur en aanwezige participanten het betreurd dat een periode ten einde is gekomen. De voorzitter van de stichting, Prof. Dr. Arie Dirkzwager, is door de aanwezigen hartelijk dank gezegd voor zijn belangeloze inzet gedurende de afgelopen jaren.

 • 25 augustus 1999

Politiek en Internet, lees de nieuwsbrief van Publiek en Politiek.

Digitale burgers wensen over het algemeen een digitaal goed toegankelijke overheid, heldere informatie, een duidelijke presentatie van politieke partijen op het net, digitale democratisering en meer in die richting. Een belangrijke bondgenoot voor hen is het Instituut voor Publiek en Politiek (voorheen St. Burgerschapskunde) uit Amsterdam. Met name hun laatste nieuwsbrief over de politiek en het internet is de moeite waard. Lees meer...

 • 23 augustus 1999

Doe het zelf! Maak je los van de techneuten!

Websites maken, wordt je aangepraat, is een zéér moeilijke opgave. Alleen hoogopgeleide techneuten zijn daartoe in staat. En die techneuten gebruiken de vreselijkste jargon-termen om de onschuldige digitale burger in een ongeneeslijk inferioriteitscomplex te storten. Weg met HTML, leve de vrijheid! Er is hoop.Via IBIS kan de meest ontechnische burger `in een handomdraai' een interactieve site met alle glimmers en glitters eraan in elkaar timmeren. Zou dat waar zijn?

 • 20 augustus 1999

Nationale ombudsman online!

Meer openheid voor de digitale burger: uitspraken en rapporten van de nationale ombudsman zijn nu online te raadplegen. Zie hier.

 • 17 augustus 1999

Een platform voor electronisch stemmen

Het Parool meldt dat een initiatief is ontwikkeld tot het stimuleren van electronisch stemmen bij verkiezingen, referenda en andere raadplegingen van de bevolking. In de raad van advies (aanbeveling) zitten klinkende namen. Leuk dat dit programmapunt van DB.NL is overgenomen. Zie het Parool.

 • 8 augustus 1999

Europese regelgeving op internet

Het bestaat al een tijdje, maar het is goed voor de digitale burger om er weer eens op gewezen te worden: bijna alle Europese regelgeving is direkt op het net raad te plegen. Kijk hier maar eens.

 • 29 juli 1999

Condoleren via Internet

Je hoeft er niet meer heen. Naar een graf of een somber samenzijn. Laat je tranen rustig vloeien, thuis, achter het toetsenbord. De dood van een geliefde kan steeds vaker virtueel worden herdacht. Zo ook de dood van Hassan II van Marokko. Digitale burgers die electronisch willen condoleren kunnen het hier doen.

 • 28 juli 1999

`Big Brother' (van The Young One) ook op Internet te volgen, en hoe...

Een weerzinwekkend initiatief, de gekte van de nieuwe eeuw. Maar het gaat gebeuren: zet een paar mensen in een huis bij elkaar, laat ze er niet meer uit, richt er van alle kanten camera's op en laat het volk via TV en internet meegenieten van de ruzies, romances, rotzooi en rivaliteiten die opbloeien binnen het groepje gekken dat zich hiervoor leent. Op TV zien we een gekuiste versie, een samenvatting, maar op het net gaan we alles en dan ook alles zien. De digitale burger had niet kunnen vermoeden dat dit schone medium ooit zo diep zou zinken...

 • 24 juli 1999

198000 `spam' - mailtjes om te bewijzen dat wetgeving nodig is

In de oorlog tegen `spam' (ongevraagde email met meestal reclame-uitingen of andere oproepen) hebben voorstanders van anti-spam wetgeving in de US een groot aantal spam-berichten in papiervorm aangeboden aan de wetgever om hun punt duidelijk te maken. Amerika is op dit punt verder dan Nederand. Lees meer.

 • 28 juni 1999

Arrondissementsrechtbank Den Haag over Scientology vs Providers en Spaink

Op 9 juni jongstleden kwam na jaren een uitspraak in de voor internetters roemruchte zaak van Scientology versus een twintigtal providers en Karin Spaink. De uitspraak heeft velen verrast. Scientology had geeist dat Karin Spaink haar homepage zou veranderen, dusdanig, dat geen teksten meer zouden worden getoond van auteursrechtelijk beschermde werken van Ron L. Hubbard (oprichter en `goeroe' van Scientology). Ook citaten uit die werken moesten van homepages worden verwijderd. De gedaagden (twintig providers en Karin Spaink) betwistten het auteursrecht en voerden aan in ieder geval citaatrecht te hebben. Ook wilde de Kerk de providers dwingen de werken zelfstandig van de homepages te verwijderen, en tevens vroeg de kerk een verklaring voor recht dat de providers zélf inbreuk maken als inbreukmakende teksten op hun systemen staan. De rechtbank heeft vastgesteld dat de Kerk van Scientology (CoS) inderdaad op diverse werken, met name op OT I t/m III en op de `Ability' een overgedragen auteursrecht heeft, en dat dat dus een volledige versie van de Fishmnan Affidavit op een homepage (rechtbankstuk 1* n.a.v. een proces van een ex-sektelid tegen de Kerk waarin diverse teksten uit OT I t/m III) inbreuk op die rechten zou maken. Voor de werken OT IV t/m VII wordt echter een auteursrecht vermoed, daarvoor is slechts een `begin van bewijs' geleverd. Verdere eisen van de Kerk zijn niet ingewilligd. Het citaatrecht (2*) is herbevestigd (was reeds toegestaan in een kort Geding in 1996) en de providers hebben volgens de Rb geen zelfstandige controle -en opsporingsplicht, noch een sanctieplicht. Wel wordt een zorgplicht aan de providers opgelegd. Wat zorgwekkend is voor de internet-gemeenschap is de uitspraak dat hyperlinks (aanklikbare verwijzingen) naar inbreukmakende werken ook inbreukmakend zijn. dat kan het eind van internet betekenen: ook zoekmachines zijn bijvoorbeeld inbreukmakend wanneer ze links tonen van materiaal dat onrechtmatig is. Terwijl een zoekmachine een neutrale technische voorziening is die nooit een bewuste inbreuk kan maken. In de ogen van DB.NL heeft de rechter hier een scheve schaats gereden.

1* Art. 11. Er bestaat geen auteursrecht op wetten, besluiten en verordeningen, door de openbare macht uitgevaardigd, noch op rechterlijke uitspraken en administratieve beslissingen.

2* Art. 15a. 1. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het citeren uit een werk in een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling, mits: 1º. het werk waaruit is geciteerd rechtmatig openbaar gemaakt was; 2º. het citeren in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is en aantal en omvang der geciteerde gedeelten door het te bereiken doel zijn gerechtvaardigd; 3º. de bepalingen van artikel 25 in acht worden genomen, en 4º. de bron op duidelijke wijze wordt vermeld, alsmede de aanduiding van de maker, indien deze in de bron voorkomt.

 • 30 mei 1999

NAVO schendt recht op informationele zelfbeschikking

Op donderdag 27 mei 1999 heeft het Europese satelliet consortium Eutelsat alle doorgifte van de Servische TV gestaakt. Servische burgers zijn sindsdien verstoken van audiovisuele informatie. Internetverkeer was al eerder onmogelijk gemaakt. Deze beslissing is genomen onder zware druk van de NAVO. Het betekent een praktische censuur op de inhoud van de Servische televisie-uitzendingen. Ook al noem je deze inhoud `propaganda', je hebt niettemin het recht niet om met geweld andermans civiele informatie-kanalen te vernietigen. De NAVO gaat hiermee opnieuw haar bevoegdheden te buiten. Critici vermoeden dat de ware reden is geweest de herhaaldelijke beelden die op de Servische televisie zijn vertoond van burger-slachtoffers bij Navo-missers. DB.NL is geschokt over deze aantasting van het recht op vrije informatie-uitwisseling en roept de regering (demissionair) en de Staten Generaal op te protesteren tegen deze schending. Zie CNN.

 • 24 mei 199

XS4ALL krijgt gelijk van de rechter!

De provider XS4ALL uit Amsterdam heeft voor de rechtbank een belangrijke overwinning behaald. De rechtbank bepaalde dat de tap die de provider in november 1997 opgelegd kreeg van justitie geen wettelijke basis had. Het wetboek van strafvordering werd niet juist toegepast (art 125 i). XS4ALL is blij met de uitspraak omdat deze haar oordeel bevestigt dat het om een illegale opsporingsmethode ging. De uitspraak van de rechtbank laat zien dat vorderingen altijd op hun wettelijke houdbaarheid kunnen worden beoordeeld. Zie persbericht.

 • 10 mei 1999

Amerikaans Hof oordeelt encryptie-uitvoerverbod als `ongrondwettig'

SAN FRANCISCO (AP) -- Pech voor de Clinton regering. Een Hof voor hoger beroep oordeelde deze week dat beperkingen op de de export van encryptie-codes een schending betekenen van `freedom of expression'. De 9th U.S. Circuit Court of Appeals, meende dat de codes -- die gegevens onleesbaar maken teneinde aftappen of afluisteren te voorkomen-- `expressions of ideas' bevatten en daardoor onmogelijk duurzaam door de regering verboden kunnen worden. Lees meer.

 • 8 mei 1999

Rapport EP echelon/enfopol beschikbaar op net

De STOA - commissie (Science and Technology Options Assessment Panel of the European Parliament) van het Europees Parlement heeft op 6 mei een rapport (IC2000) goedgekeurd als `working document' over het aftappen van digitale communicatie. Ook spraakherkenning wordt hierin aan de orde gesteld. U kunt het hier lezen.

 • 1 mei 1999

ENFOPOL gaat door, eind mei vermoedelijke startdatum

De Internet-aftapacties in de Europese unie gaan, onder kleine wijzgingen, door. Lees meer op de volgende bronnenpagina. The Guardian meldt dat een Amerikaanse firma aftapinstallaties gaat aanbrengen bij providers. Dit is uitgelekt informatie uit het ENFOPOL 19-rapport.

 • 15 april 1999

  Seriële nummer van de Pentium III uit te schakelen

Intel heeft een programma beschikbaar gesteld om het seriële nummer dat in de nieuwe Pentium III's zit, uit te schakelen. Oorspronkelijk bedoeld voor onder andere winkelen via het Internet, heeft dit nummer veel stof doen opwaaien, vooral bij mensen en groeperingen die privacy hoog in het vaandel hebben staan. Met dit nummer is namelijk het surfgedrag vast te leggen en te analyseren om daar weer een nauwkeurig profiel uit te genereren. Waarschijnlijk nauwkeuriger dan de websurfer zou willen.

 

 • 14 april 1999

  Encryptiesleutel uitleveren aan overheid?

  De automatiseringsgids heeft gemeld dat minister Korthals (Justitie) op vragen van Groenlinks heeft gemeld dat in de nieuwe wet computercriminaliteit een verplichte afdracht van encryptiesleutels tot de mogelijkheden behoort. Lees meer.

 • 29 maart 1999

Guideon verwijdert Microsoft-codes

Geschrokken van het identificatie-nummer dat Intel in zijn Pentium III-chips wilde meebakken? Dat is nog niets vergeleken bij de praktijken van Microsoft. Begin maart bleek dat Microsoft elke computer automatisch een apart, uniek nummer geeft. Als iemand zijn Windows-versie via het Internet registreert, worden dit nummer en de naam van de bezitter aan elkaar gekoppeld. Verder wordt de code in Word en Excel-bestanden opgeslagen, zodat Microsoft kan traceren wie welk bestand heeft geschreven. En om het nog gekker te maken, wordt de code in een 'cookie' geplaatst, dat elke keer wordt verstuurd als men www.microsoft.com bezoekt.

Meer informatie en een gratis programma om deze code te verwijderen is te vinden op:

 

 • 9 maart 1999

  Scientology versus providers opnieuw voor de rechter

  In de bodemprocedure van Scientology (eisers) en een aantal providers plus Karin Spaink (gedaagden), is op maandag 8 maart 1999 voor beide partijen het pleidooi gehouden voor de Haagse rechtbank. Eind april wordt het vonnis verwacht. De pleitnota van Mr. van Manen bevat interessant materiaal, met name rond het onderwerp auteursrechten. Met zijn toestemming publiceren we zijn nota op het web. Hier is het.

 • 8 maart 1999

Europawijde actie tegen ENFOPOL komt op gang

In diverse landen binnen Europa begint de burger zich te roeren tegen de veel te indringende praktijken die de verschillende veiligheids -en opsporingsdiensten dreigen te ontwikkelen. Ook de Telegraaf kopte vanmorgen panisch dat de nieuwe EUROPOL veel te vergaande bevoegdheden dreigt te krijgen. Tegelijkertijd staat ENFOPOL nog steeds permanent ter discussie. In Duitsland is een grootscheepse actie op het net begonnen. DB.NL steunt deze actie. Misschien u ook.

 • 3 maart 1999

Caching dreigt verboden te worden. ISOC protesteert. DB.NL ook.

Voor een snelle afhandeling van het informatie-verkeer op Internet is caching (tijdelijk opslag van gegevens op een server) van levensbelang. De cache is integraal onderdeel van de informatiestroom. De informatie die in de cache zit kan sneller worden opgevraagd door de informatie-consument. Wat nog belangrijker is: informatie in de cache hoeft niet steeds opnieuw te worden opgevraagd, het kan meerdere malen worden gebruikt. Caching voorkomt hiermee een teveel aan verkeer, en alle daarbij behorende klontering en vertraging. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het Europese Parlement heeft ingestemd met een verbod op caching. Kennelijk ziet men de tijdelijke opslag als een mogelijke schending van auteursrechten. Een juridisch (en technisch) discutabel standpunt. DB.NL sluit zich aan bij de internationale protesten. Zie ISOC.

 • 29 februari 1999

InternetPartij actief

Zoals ons PNYX-ParleNet de burger en de politici nader tot elkaar wil brengen, zo heeft een actieve groep internetters in Zwitserland een heuse Internet-partij in het leven geroepen. Geen monopolie meer voor de klassieke politieke partijen. Directe volksinvloed via de nieuwe media op de besluitvorming. Een electronische directe democratie dus. Is dit wat voor Nederland?

 

 • 28 februari 1999

PNYX - ParleNet brengt burger bij politici!

Een nieuw initiatief van de stichting Digitale Burgerbeweging Nederland. PNYX - ParleNet. Vanuit burgers wordt een brug geslagen naar politici en ambtenaren. Bottom-up. De pnyx is de heuvel in het klassieke Athene waar de burgers bijeen kwamen en de politiek bespraken. Daar ontmoetten bestuurders en burgers elkaar. Daar vonden de debatten plaats. Daar werden de besluiten genomen. Hetzelfde idee zit achter PNYX - ParleNet. Een digitale discussieheuvel. We beginnen bescheiden, om uit te bouwen bij groeiende belangstelling. Stap voor stap bouwen we de heuvel op. De eerste stap is een discussielijst voor burgers en politici. Een ontmoetingsplaats. Zie de PNYX-Website.

 • 24 februari 1999

Nog meer wetten op het net!

Een site met veel links naar wetsteksten, dat is iets waar DB.NL warm van wordt. M. van Tongeren (geen juriste!) heeft een heidens karwei verricht en heel veel tekst en uitleg rond wetsteksten opgebouwd. Voor digitale burgers een prima naslagwerk, en helemaal gratis en voor nix. Maak er gebruik van!

 • 23 februari 1999

Franse alternatieve provider kapotgeprocedeerd en geeft er de brui aan

Altern.org houdt ermee op. De kleine Franse onafhankelijk provider, die gratis plaats bood aan tal van niet-kapitaalkrachtige groeperingen en organisaties, is door een rechterlijke uitspraak het bestaan onmogelijk gemaakt. De oprichter, Valentin Lacambre, schrijft dat hij er niets meer in ziet om door te gaan, na alle processen die tegen hem gevoerd zijn. De doorslag gaf de schadevergoeding van FF 300.000 die hij moest betalen aan een zekere mevrouw Hallyday (dochter van Johnny?) waarvan naaktfoto's op zijn systeem zijn gezet door een gebruiker van hem. In plaats van de gebruiker op te sporen en die aansprakelijk te stellen, is altern.org veroordeeld. De provider wordt in Frankrijk dus direct aansprakelijk voor alles dat door zijn systeem heengaat. Lacambres laatste woorden (op 't net dan)

 • 19 februari 1999

ENCRYPTIE: Labour schendt verkiezingsbelofte en stemt toch in met toegang politie tot versleutelde berichten.

Tot verbijstering van veel Engelse privacy-bewakers en journalisten heeft de regerende Labourpartij besloten -dwars tegen de verkiezingsbeloften in!- om in te stemmen met verregaande inkijk -en aftap-operaties door de opsporingsdiensten in en van digitaal versleuteld berichtenverkeer. Dit besluit is onderdeel van een Europese aanpak, en de Engelse regering neemt dit besluit dan ook in overleg met Europese collega's. DB.NL ziet in dit besluit de zoveelste stap in de richting van Europa als een snuffel -en controle-staat, en maakt zich ernstig zorgen over het gebrek aan democratische legitimering van deze ontwikkeling. Lees meer.

 • 18 februari 1999

ENFOPOL continued: Irish Times waarschuwt voor willekeurig aftappen door politie en justitie

In het financiële gedeelte van de Irish Times Online waarschuwt de krant voor de consequenties van het grootschalige aftap -en afluiternetwerk dat de opsporings -en vervolgingsdiensten van verschillende Europese landen willen invoeren. Deze aftap-activiteit hebben we leren kennen onder de naam ENFOPOL. Met name de mogelijkheid dat het aan de vrije beoordeling van een opsporings-functionaris overgelaten wordt te beslissen wie, wanneer en hoe afgetapt wordt, vervult de krant met zorg. Misbruik van macht door de politie komt in alle landen voor, besluit de krant. Lees het artikel.

 • 10 februari 1999

Alle wetten op SDU-site, maar wel duur

De SDU - uitgevers (`bron van informatie voor beslissers') hebben een wettenbank ontwikkeld waarop online toegang wordt geboden tot de geldende wet -en regelgeving, inclusief de parlementaire geschiedenis van de wetten. Een goed initiatief. Kritische kanttekening van DB.NL: het kost een kleine 1000,- per jaar. Dat is voor digitale burgers een behoorlijke drempel. Wetten behoren in onze ogen immers gratis toegankelijk te zijn. Je krijgt bij de SDU dan wel de dagelijks geactualiseerde regelgeving, en dat mag misschien wel wat kosten, maar deze prijs is voor gewone digitale burgers te hoog. . U kunt in ieder geval via de demoversie gratis toegang krijgen tot delen van de Algemene wet Bestuursrecht en de Grondwet. Die linken we dus alvast maar door...

 • 7 februari 1999

Web wijzer brengt de overheid dichterbij

Op initiatief van D66 Minister Roger van Boxtel is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken een website ontwikkeld die een leidraad wil zijn voor overheids-sites. De site geeft voorbeelden van goede overheidssites, je kan er diverse documenten opzoeken en downloaden en je kan doorklikken naar andere sites. Ook staat er interessant leesmateriaal op over tele-democratie. Neem eens een kijkje...

 • 4 februari 1999

Wetten op het Net

Nog steeds knokt de rechtenstudent Pavle Bojkovski voor de algemene toegang tot wetsteksten op het net. Hij heeft hierover al meerdere malen procedures moeten voeren en met ambtenaren moeten overleggen. Op zijn site vind je een aantal belangrijke wetten, bijgewerkt tot december 1998. Voor wie makkelijk toegang wil krijgen tot wetsteksten: zie Pavles pagina.

 • 2 februari 1999

Gratis Internet voor iedereen

Een oud ideaal van de oprichters van DB.NL komt dichterbij: Internet voor iedereen in Nederland. Nog steeds gebruikt slechts een kleine 20% van de Nederlandse bevolking het net, en blijft dus 80% in de digitale kou staan. Dat lijkt nu voorbij te gaan.. Lees over de gratis provider.

 • 30 januari 1999

Singapore nog steeds autoritair ten opzichte van Internet

Nu in Zuidoost Azie het Internet in vele landen een belangrijke , soms zelfs cruciale, rol is gaan spelen bij poltieke en maatschappelijke omwentelingen, is het opmerkelijk dat Singapore nog steeds een repressief en autoritair internet-regime kent. Een goede verhandeling over Singapore en Internet vindt u bij de Political Science Quarterly.

 • 27 januari 1999

 • Vrije toegang tot jaarverslagen

  Het bedrijf Carol heeft een online dienst ontwikkeld waarmee de jaarverslagen van enkele grote Europese bedrijven opgevraagd of ingekeken kunnen worden. Een goede dienst aan de digitale burger. Hier de link: jaarverslagen 

 • 29 december 1998 
ENFOPOL staat niet alleen. Satelliet uitgezocht om als eerste gescreend te worden. Privacy-beschermers staan op scherp..

Het Iridium satelliet-netwerk wordt als eerste object onderworpen aan de snuffel en aftap activiteiten van een mondiaal samenwerkingsverband van politie -en opsporingsdiensten. ENFOPOL is dus ingebed in een serie maatregelen die tot doel hebben het digitale berichtenverkeer op wereldschaal te bewaken en indien nodig af te tappen. Ook het verbod op zware versleuteling (encryptie) van berichten past in dit beeld. Is onze privacy in gevaar? Lees hierover meer bij O'Reilly & Associates.
 

 • 29 december 1998

 •  

   

  DB.NL vol goede moed over 1999

  Het Bestuur van de Stichting DB.NL ziet het jaar 1999 met optimisme tegemoet. Van verschillende kanten is aan DB.NL steun toegezegd, zowel in materiele zin als in de vorm van bijdragen aan de verbetering van de dienstverlening. Met name de website mag zich verheugen in de belangstelling van jonge, veelbelovende ontwerpers. Het Bestuur hoopt dus in 1999 een aantal belangrijke stappen te kunnen zetten in de richting van een bredere dienstverlening aan het achterland en het verkrijgen van een steviger financiele positie.

  Wij wensen al onze relaties en participanten een voorspoedig 1999 toe!
   

  • 24 november 1998 
  Ministerie van Communicatie: visie op `virtueel burgerschap'.

  Vooruitlopend op een op te richten Ministerie van Communicatie heeft De Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media alvast zo'n ministerie in het leven geroepen. Op de site van het Ministerie ook een verhandeling over `virtueel burgerschap'. DB.NL krijgt het nog druk in de toekomst. 

  • 5 november: 
  Hack op KMPG website niets te maken met DB.NL

  Op of omstreeks donderdag 5 november is een webserver van het internationale accountantsbureau KPMG is gehackt. De hackers steken de draak met de "tiger-teams" van de firma. Op dezelfde gehackte pagina staat: "wij steunen de Digitale Burgerbeweging" met een hyperlink naar onze DB.NL website. 

  Inmiddels is waarschijnlijk ingegegrepen door het systeembeheer bij KPMG, want de betreffende host is niet meer bereikbaar. We hebben het systeembeheer een mailtje gestuurd met de mededeling dat DB.NL niets met deze hack van doen heeft. 

  Een kopie van de gehackte website: http://security.pine.nl/kpmg.html

  Aan de vermoedelijke hacker is een verzoek gestuurd om de hyperlink naar DB.NL te verwijderen. Omdat er melding gemaakt wordt van deze hack in de Pine Security Index heeft Paul Wagenaer, secretaris van DB.NL, een mededeling gestuurd dat DB.NL zich distantiert van deze hack. 

  Deze DB.NL reactie is te lezen op: 
  http://security.pine.nl/articles/19981105/00000145.shtml

  • 30 oktober 1998: 

  •  

    

   DB-NL lijst op 196 spamlijsten geabonneerd!

   In het kader van de opsporing van strafbare feiten gepleegd op de db-nl lijst heeft de beheerder van de lijst, Edwin Martin, ontdekt dat de open DB-NL-lijst (db-nl@dds.nl) door een onbekende op maar liefst 196 buitenlandse lijsten was geabonneerd. Dit betekent dat deze onbekende gepoogd heeft de DB-NL list om zeep te brengen door een golf aan irrelevante mailtjes te veroorzaken. Een kill-spam als het ware. Door de `restrict post' optie op het lijstbeheer te activeren heeft de beheerder afdoende beschermingsmaatregelen genomen. Dit betekent dat vanaf heden alleen mensen die op de lijst zijn geabonneerd het recht hebben op de lijst te posten, en dat alle post van buiten de lijst geweerd wordt. De lijst is vanaf heden dus schoon en de kill-spam is afgewend. 
    

  • 22 oktober 1998 

  •  

    

   Kamerlid Bakker (d66) stelt vragen aan Minister President Kok, naar aanleiding van publikaties in NRC/Handelsblad en de Open Brief van DB.NL

   Het D66-Kamerlid A.Bakker heeft, zodra hij via het NRC/Handelsblad en DB.NL-lijst vernam van de aftapplannen binnen de EU door een samenwerking van de Amerikaanse FBI en Europese inlichtendiensten, vragen gesteld aan Minister President Wim Kok en de Ministers van Justitie en Verkeer en Waterstaat. 
    
    

  • 20 oktober 1998 
  Bestuur DB.NL schrijft open brief aan Wim Kok:

  Het Bestuur van de stichting schrijft een open brief aan Wim Kok aangaande verregaande aftapplannen in de Europese Unie, in samenwerking met de Amerikaanse FBI. 

  • 17 oktober 1998 
  Europees Parlement rapporteert accoord over aftappen.

  De NRC meldt dat het Europees Parlement in een rapport melding maakt van een in het geheim (via de telex!) gesloten accoord binnen Europa rond een plan waarin de weg wordt vrijgemaakt voor inlichtendiensten om -zelfs zonder enige verdenking!- alla dataverkeer in de unie af te tappen. DBNL is ernstig verontrust over dit accoord en zal protest aantekenen bij de Nederlandse vertegenwoordigers in het Europees Parlement. Lees meer

  • 16 oktober 1998 
  DB.NL doet officieel aangifte van computercriminaliteit.

  Het Bestuur van de Stichting DB.NL heeft op 14 oktober bij de politie van de regio Amstelland aangifte gedaan van delicten gepleegd op het systeem dat door de Stichting wordt beheerd. Het gaat om fraude met headers en namen, het aannemen van een valse hoedanigheid, met de kennelijke opzet anderen (deelnemers aan de lijst db-nl) schade te berokkenen. Een team van drie rechercheurs was bij de aangifte aanwezig, allen specialist op het terrein van computercriminaliteit. De artikelen 138A en 350 van het wetboek van Strafrecht zijn van toepassing. De Officier van Justitie zal beslissen of tot opsporing en vervolging zal worden overgegaan. 

  Het Bestuur hoopt dat met deze aangifte verdere schade voorkomen zal worden en dat degene(n) die de delicten gepleegd heeft/hebben zich voor de rechter zal/zullen moeten verantwoorden. 

  Het Bestuur biedt allen die schade hebben geleden nogmaals excuses aan.

  • 10 oktober 1998 
  Politie Amstelland onderzoekt manipulaties DB.NL-lijst

  Op verzoek van het Bestuur van de Stichting Digitale Burgerbeweging Nederland is een rechercheur computercriminaliteit aan het onderzoeken of het gemanipuleer op de open lijst van DB.NL (db-nl@dds.nl) voldoende basis geeft voor een officiele aangifte. Het Bestuur wil namelijk overgaan tot aangifte op basis van art. 138 A Wetboek van Strafrecht, dat het met een valse hoeddanigheid binnen een geautomatiseerd systeem anderen schade berokkenen, strafbaar stelt. Het Bestuur meent dat de recente pogingen van onbekenden om geabonneerden tegen hun wil en zonder hun medeweten van de lijst af te voeren, valselijk gebruik makend van de email-naam van die geabonneerden, strafbaar is en vervolgd moet worden. Voorts meent het Bestuur dat de ongewenste koppeling van Amerikaanse discussielijsten aan de lijst van DB.NL, eveneens onder een valse hoedanigheid (in de headers), in het zelfde licht bezien moet worden. Wanneer de politie en het OM besluiten tot opsporing en vervolging over te gaan, zullen we hier een nieuw bericht plaatsen.

  • 10 oktober 1998 
  Spam-mail centraal bestreden: SAFEeps

  Iedereen kent de ergernis van spam-mail: ongevraagde mail in je inbox, meestal met commerciele aanbiedingen of uitnodigende projecten om `in drie weken stinkend rijk te worden' (zo'n project vraagt je dan weer anderen met kilo's spams lastig te vallen, zo blijft spam zich vermenigvuldigen...). In de Verenigde Staten probeert de industrie nu een gecoordineerde bestrijding van het spam-probleem te introduceren. Op een centrale plaats wordt een lijst (`SAFEeps') aangelegd van alle digitale burgers (internetgebruikers), die te kennen geven verschoond te willen blijven van welke vorm van spam dan ook. Direct marketing acties via e-mail moeten dan met die lijst worden vergeleken, hetgeen electronisch geschiedt en daarom een fluitje van een cent is. Wanneer iemand op die lijst staat wordt hij automatisch verwijderd uit de betreffende e-maillijst van het bedrijf dat de direct marketing actie voorbereidt. Zo kun je jezelf vrijwaren van ongevraagde mail. Lees meer.

  • 10 oktober 1998 
  Kinderporno delinquent krijgt digitaal `straatverbod'.

  Een New Yorkse man die heeft bekend zich te hebben schuldig gemaakt aan kinderporno delicten op het net, heeft een verbod van vijf jaar gekregen zich te begeven op de digitale snelweg. Lees erover in Wired News

  • 3 oktober 1998 
  Enquete op het net: DB.NL moet blijven, bestuur beraadt zich

  Het Bestuur van de Stichting Digitale Burgerbeweging Nederland (DB.NL) is positief verrast door een onverwacht aantal steunbetuigingen aan DB.NL. Na een electronische enquête op diverse aan DB.NL verwante discussielijsten is een vijfentwintigtal reacties gekomen, waarvan een overtuigende meerderheid aangeeft dat DB.NL bestaansrecht heeft en niet opgeheven mag worden. Er hebben zich zelfs acht kandidaat-bestuursleden aangemeld. Voorzitter Prof. Dr. Arie Dirkzwager: `Dit is relatief goed nieuws. Relatief, want het aantal respondenten is nog gering (slechts een fractie van de uitgezette vragenlijst -red.), maar het geeft de digitale burger moed. De Stichting liep op zijn laatste benen, de afgelopen maanden. We hebben vers bloed nodig en een actief achterland. DB.NL is een vrijwilligers organisatie, met onbezoldigde bestuursleden, dus je moet het qua motivatie hebben van een inspirerende en constructieve achterban'

  Bestuurswoordvoerder, Mr. Hein Westerouen van Meeteren is ook gematigd optimistisch: `In ieder geval hebben we als DB.NL weer wat zonniger geluiden gehoord. De laatste maanden werden we bijna depressief van de discussies, of liever de oorlogjes, die op onze open lijst werden uitgestreden. We beheren namelijk een volstrekt open, ongecensureerde lijst, als service voor de digitale burger. Iedereen mag erop, iedereen mag alles zeggen. Maar dat vooronderstelt enige zelfdicipline van de deelnemers. Er bevinden zich echter mensen op die lijst die elke discussie willen misbruiken voor het maken van propagande voor de eigen, soms extreem rechtse, standpunten. En kritiek op dit handelen kaatsen zij terug met off topic persoonlijke aanvallen en provocerende scheldwoorden. Zo hebben we die lijst nooit bedoeld'.

  Het bestuur komt een dezer dagen bijeen om de situatie te bespreken. Verschillende opties passeren dan de revue. De open lijst kan worden opgeheven, kan doorgaan op de huidige voet, of kan toch worden gemodereerd. De Stichting kan gefaseerd geliquideerd worden, of doorgaan met een -na stemming onder de participanten- te benoemen nieuw bestuur (zie de statuten elder op deze site). Het hangt af van de reacties uit het veld naar welke kant de balans doorslaat.

  • 1 oktober 1998 
  DBNL op de rand van opheffing

  Het Bestuur van de Stichting DB.NL onderzoekt de mogelijkheden tot liquidatie van de Stichting over te gaan. De reden is een aantal sabotapogingen dat op de open lijst van db.nl ( db-nl@dds.nl) is gepleegd. Verschillende participanten aan de lijst hebben het bestuur in vetrouwelijke emails verwittigd van het feit dat iemand (of meerdere personen) heeft (of hebben) getracht hen tegen hun wil en zonder hun medeweten van de lijst te  verwijderen via een anonieme unsubscribe procedure bij de majordomo. Voorts is een aantal volstrekt irrelevante Amerikaanse discussielijsten direkt gekoppeld aan de DB.NL lijst, zodat de berichten van die lijsten integraal op DB-NL terecht kwamen. Tenslotte is op de lijst door enkele participanten een structureel negatief gespreksklimaat geschapen, waarbij de persoonlijke belediging niet geschuwd wordt. Het bestuur vat deze gebeurtenissen op als doelbewuste pogingen het functioneren van DBNL onmogelijk te maken. Er lijkt geen perspectief te bestaan op verandering. Onder deze omstandigheden ziet het bestuur zich genoodzaakt te onderzoeken DB.NL op te heffen. Het Bestuur betreurt het ontstaan van de gegroeide situatie, maar wijst erop dat DBNL niet de enige internet-gerelateerde organisatie is die aan een dergelijk euvel lijdt. Veel debatten op het net in de laatste jaren zijn gekenmerkt door grote maten van persoonlijke rivaliteit en snelle, onherstelbare detoriatie van het gespreksniveau. Het medium nodigt waarschijnlijk uit tot deze verschijnselen. 

  db-nl@dds.nl 
   

  • 18 september 1998 
  DBNL tekent het `Wassenaar Statement'. Zie voor de statement
  • 23-03-1998: Digitale Burger bindt strijd aan met Albert Heijn 
  Martien Remijn, een actief Digitaal Burger, heeft de strijd aangebonden met Albert Heijn. Inzet: de privacy van ons als klanten, die via een zogenoemde Bonus-kaart onze persoonlijke gegevens, inclusief koopgedrag, prijsgeven aan de grootgrutter. Martien vindt dit een gevaar voor onze privacy, want, zoals hij op zijn homepage stelt: `Ook al hoef je de gegevens niet in te vullen, je hoeft maar een keer met een airmile pas erbij te betalen en ze hebben je gegevens toch'. Hij stelt voor de streepjescode van je eigen kaart te vervangen door een streepjescode die met duizenden anderen wordt gedeeld. Een goede printer is dan wel een vereiste.
  • 23-03-1998: Amsterdams Rechtenstudent wint titanengevecht met uitgever SDU 
  Pavle Bojkovski is student Internationaal Recht aan de universiteit van Amsterdam. Sinds enige tijd heeft hij op zijn website een verzameling wetsteksten staan. Ooit zijn die teksten door Vermande, dochter van de SDU,gratis aan studenten verstrekt via een CD-Rom. Pavle heeft de tussenkopjes en andere hulpmiddelen die Vermande aan de wetsteksten had toegevoegd -op verzoek van Vermande- weggehaald. Daarmee bleven de kale wetsteksten over. Daarop bestaan geen auteursrechten, aldus Pavle, want wetsteksten zijn op grond van de auteurwet vrij van rechten. Vermande spande een kort geding aan en Pavle won. Het geding diende op 20 maart 1998. Zie zijn homepage: 

  Homepage van Pavle Bojkovski

  • 23-03-1998: Russisch politicus opent eigen internet-site 
  Boris Nemtsov, een hoge functionaris in de Russische regering, heeft een eigen site geopend. `Om in contact te komen met de meest vooruitstrevende van de Russische burgers', zoals hij aangeeft in zijn welkosmtwoord. Ook in Rusland wordt de Digitale Burger dus steeds serieuzer genomen. Goed voorbeeld voor onze eigen Hoge Omes. 

  Thuispagina van Boris Nemtsov

  • 19-02-1998: Bestuur DB.NL verzet zich tegen ontwerpwet computercriminaliteit II van Ministerie van Justitie 
  Het bestuur van de Stichting Digitale burgerbeweging Nederland heeft een aantal juridische en principiele bezwaren gemaakt tegen het ontwerp van wet Computercriminaliteit II dat de afdeling Wetgeving van het Ministerie van Justitie in de maand januari 1998 heeft geopenbaard. `Het zwaartepunt van ons bezwaar ligt in het feit dat in de nieuwe wet de strafrechtelijke vervolging van providers mogelijk wordt gemaakt. Weliswaar alleen als de providers verwijtbaar handelen of nalaten kan worden tegengeworpen, maar toch. De providers worden in dezelfde structuur geduwd als voorheen de drukker. De provider wordt als `tussenpersoon' tot schakel gemaakt in het proces van openbaarmaking of verspreiding van uitingen, en dat is principieel onjuist. Het merkwaardige is dat de PTT Telecom met zijn kabel -en telefoondiensten niet tot zo'n schakel wordt gemaakt, en dat lijkt op willekeur. De provider moet gezien worden als inhoud-neutrale leverancier van technische capaciteit, meer niet. Slechts de zender en de ontvanger van boodschappen zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud ervan...", aldus bestuurslid Mr. A.H.L. Westerouen van Meeteren. Binnenkort zal het bestuur van DB.NL een standpunt innemen over artikel 13 van de wet op telecommunicatie (aftapbaarheid). 

  (Concept) Kritisch DB.NL-standpunt wet computercriminaliteit.

  • 17-02-98 HotWired roept om `Politiek Leider van Digitale burgers...'. 
  Het Amerikaanse computer/internet tijdschrift HotWired vindt dat het tijd wordt voor politiek leiderschap op het Net. `Als je digitale burgers hebt, en een virtuele gemeenschap, dan moet er ook politiek leiding gegeven worden', zegt de commentator Katz. Met deze stelling opent het blad een digitale burgerdiscussie op zijn site.
  • 11-12-97 PGP 5.0i beschikbaar 
  Eindelijk is de internationale PGP 5.0 beschikbaar. PGP is een goed encryptieprogramma dat door Amerikaanse exportrestricties niet officieel buiten de VS verkrijgbaar was. Via een omweg is de 5.0-versie nu wel legaal beschikbaar. Deze 5.0-versie werkt volledig onder Windows, wat het gebruik ten opzichte van eerdere versies sterk vereenvoudigd.
  • The International PGP Home Page 
  • Download PGP 5.0i 
  • 24-11-97 Oprichting Nederlandse ISOC 24 November is de Nederlandse poot van de internationale ISOC opgericht. Ze stelt zich ten doel de ontwikkelingen op het gebied van Internet in Nederland te versnellen en de belangrijke publieke domeinfunctie van Internet te waarborgen. 
  • 2-11-97 Fortify for Netscape Omdat de overheid van de Verenigde Staten het exporteren van goede encryptie verbiedt, moet Netscape twee versies van zijn browser uitgeven: een met goede encryptie voor het eigen land en een met slappe encryptie voor de rest van de wereld. Farrell McKay heeft een programma geschreven die ook de niet-Amerikaanse versie goede encryptiemogenlijkheden geeft. Het programma is gratis te downloaden en te gebruiken. 
  • 3-7-97 Politici pleiten voor beter Internet in Europa 7 en 8 Juli wordt er een Europese conferentie gehouden over de toekomst van het Internet in Europa. Hier zullen Nederlandse ministers voor een Europees Internet pleiten. 
  • 1-7-97 PTT Telecom verliest monopolie Per 1 juli is de PTT zijn staatsmonopolie kwijtgeraakt. Internetproviders, die altijd zorgden voor grote stromen geld richting de PTT, maar daar niets voor terugzagen, kunnen nu ook terecht bij Enertel. 
  • 26-6-97 Communications Decency Act ongrondwettig verklaard De Communications Decency Act, een wet die vorig jaar is ingesteld om het Internet te ontdoen van `onzedelijke' inhoud, is vandaag door het Supreme Court onschadelijk gemaakt. Eén van de redenen was dat de wet te vaag was. Zo mocht niets op het Internet `aanstootgevend' zijn. Dit is weer in strijd met het door de Amerikanen zo geroemde, grondwettelijke recht op vrijheid van meningsuiting. Het Amerikaanse Ministerie van Justitie broeit inmiddels op een nieuwe versie van de wet. Meer informatie is te vinden op de website van EPIC. 
  • 16-6-97 Nota Kohnstamm: Overheidsinformatie toegankelijker Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Jacob Kohnstamm heeft een nota naar de Kamer gestuurd over het toegankelijk maken van overheidsinformatie. 
  • 20-5-97 Interview met Xs4all met RealAudio te beluisteren Onlangs zijn Hein van Meeteren namens DB.NL en Felipe Rodriquez namens Xs4all geïnterviewd voor het Radio 1 middagjournaal over de newsgroups-blokkade van Xs4all. Het interview is nu online te horen. 
  • Om het interview te kunnen beluisteren is de RealAudio-speler nodig. Deze is te downloaden op www.real.com
  • 11-6-97 Geen briefgeheim op e-mail volgens Justitie In antwoord op kamervragen zei minister van Justitie Sorgdrager dat e-mail niet dezelfde bescherming geniet als gewone post. Dit betekent dat e-mail zonder problemen door anderen gelezen kan worden. Ze zal bekijken of e-mail wel deze bescherming moet krijgen. 

  • De Nederlandse vereniging van Internet Providers laat in een persbericht weten wél het briefgeheim te hanteren. 
  • 3-4-97 DB.NL praat met Justitie Drie afgevaardigden van DB.NL hebben een gesprek gehad met A.Patijn, werkzaam op de directie wetgeving van het Ministerie van Justitie. Er werd geïnformeerd naar het Nederlandse beleid en DB.NL liet zijn mening daarover weten. 
  • 18-3-97 PTT Telecom introduceert 'het Net'. PTT Telecom heeft bekend gemaakt dat het al zijn klanten een elektronische postbus zal geven. Lees meer in het persbericht

  Meer informatie:


  Aanmeldingen, URL's en nieuwsfeiten voor "DB.NL aktueel" zijn welkom bij webmaster@db.nl